ZAKRES USŁUG

 

 

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Iwony Kwarcińskiej oferuje pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców oraz podmiotów prawa publicznego.

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej prowadząc indywidualne sprawy Klientów adwokat Iwona Kwarcińska  zapewnia zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym a także organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami ścigania.

 

Adwokat Iwona Kwarcińska prowadzi również w imieniu klientów negocjacje i pertraktacje mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu.

Adwokat, udziela ponadto ustnych porad prawnych, świadczy pomoc w zakresie sporządzania wszelkich pism na etapie przedsądowym, pism procesowych oraz  środków zaskarżenia w szczególności takich jak: wezwania, pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, zażalenia, apelacje, odwołania, skargi kasacyjne, kasacje, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Przedsiębiorcom Kancelaria oferuje zarówno stałą obsługę prawną jak i usługi doraźne.

Stała obsługa prawna może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych aspektów jego działalności.

 

 

 

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

PRAWO CYWILNE

PRAWO PRACY

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

PRAWO KARNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska