• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy,

  • sprawy o rozwód i separację,

  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,

  • sprawy o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej,

  • sprawy o alimenty,

  • sprawy  z zakresu praw rodzicielskich (pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem itp.),

  • sprawy o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa  zaprzeczenie ojcostwa  i macierzyństwa lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

  • sprawy o przysposobienie, adopcję,

  • sprawy o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki i kurateli.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska