Wynagrodzenie za usługi prawne ustalane jest indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Jego wysokość determinowana jest zakresem czynności niezbędnych dla prowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania.

 

Szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz terminu płatności są ustalane każdorazowo w umowie zawieranej z Klientem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

Wynagrodzenie powiększane jest o podatek VAT w wysokości 23 %. Ustalone wynagrodzenie nie obejmuje opłat skarbowych, sądowych i innych kosztów ponoszonych w interesie klienta.

 

W zakresie pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym rozliczenie następuje na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego zaś w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

Wynagrodzenie może być ustalone w formie:

 

• Wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia określana jest z góry po przeanalizowaniu sprawy i oszacowaniu wymaganego nakładu pracy;

 

• Wynagrodzenia godzinowego – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego zleconej sprawie i uzgodnionej wysokości stawki godzinowej.

HONORARIUM

Omnis labor optat praemium.

„Każda praca wymaga wynagrodzenia”

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska